Zdrava porodica za srećniji život

Krajem 2006. godine Crveni krst Mladenovca prijavio se na konkurs iz oblasti promocije i zaštite zdravlja na lokalnom nivou, dostavom projekta ''Zdrava porodica za srećniji život''. Isti je prihvaćen od strane Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i njegova realizacija započeta je u januaru 2007.godine.Realizacija projekta obuhvatila je sledeće oblasti rada: reproduktivno zdravlje, lična i kolektivna higijena, zdravstvena zaštita, bolesti zavisnosti, obrazovanje. Navedene oblasti realizovane su kroz edukaciju korisnika sa temama (za decu):1. Ispravna hrana i voda, značaj raznovrsne ishrane,2. Higijena tela, odeće i obuće i životnog prostora,3. Ponašanje u bolesti ili sa bolesnicima, priča o Domu zdravlja i njegovim funkcijama4. Zdravi odnosi u porodici, obavezno obrazovanje.Radionice sa roditeljima su pored predavanja o ispravnoj hrani i vodi, higijeni, obuhvatale i predavanja o infektivnim bolestima, reproduktivnom zdravlju, bolestima zavisnosti, kao i o dužnostima i njihovim obavezama po pitanju obrazovanja i zlostavljanja dece.Aktivnost predviđene projektom realizovane su zaključno sa junom mesecom. Obuhvaćen je deo romske populacije (48 po svakom ciklusu,odrasli i deca), približno oko 400 korisnika. Usmerene na unapređenje, očuvanje i zaštitu zdravlja, odnosno zdravstveno prosvećivanje, aktivnosti su se odvijale po radionicama u trajanju od 2 sata. Realizatori projekta bili su: dr. epidemiolog, medicinska sestra, diplomirani socijalni radnik i zaposleni u Crvenom krstu. Posle svake radionice u zavisnosti od teme, deci i roditeljima deljen je odgovarajući promotivni materijal (sapun, četkice, kaladont, šampon protiv vašaka, prašak za veš, vlažne maramice, alkohol, vitamin C, slikovnice/bojanke, drvene boje).Aktivnosti planirane projektom realizovane su uspešno zahvaljujući stručnosti saradnika kao i izražene zainteresovanosti korisnika da stekni nova znanja i prošire postojeća, da promene loše i steknu nove navike,kako bi zaštitili i očuvali ne samo sopstveno zdravlje nego,pre svega,zdravlje svoje dece. Tokom predavanja i razmene mišljenja na radionicama uticalo se na izmenu ne samo navika po pitanju ishrane i higijene nego i izmene pogrešnih stavova koje je ova populacija imala po pitanju obrazovanja, vaspitanja dece i sl. Ukupno je realizovano 8 ciklusa a u okviru svakog po 4 radionice za decu i isto toliko za roditelje. Sa ciljem animiranja i okupljanja korisnika (odraslih i dece) vršen je obilazak terena a ostvarena je i dobra saradnja sa partnerskim organizacijama - škole, udruženje roma.Aktivnosti iz projekta bile su medijski pokrivene kao uostalom i sve druge aktivnosti koje Crveni krst realizuje. Tokom realizacije projekta održavani su i sastanci članova Upravnog odbora na kojima je vršena ocena prethodnog ciklusa, eventualni problemi i dogovarane aktivnosti vezane za naredni ciklus.Svi saradnici na projektu obilazili su teren sa ciljem animacije novih grupa korisnika koje će biti obuhvaćene narednim ciklusima.