Otvoreni vrtić za romsku decu

Na teritoriji naše opštine projekat ''Otvoreni vrtić za romsku decu'' realizuje se od septembra 2002. godine sa osnovnim ciljem: Pružanje psihosocijalne podrške deci podsticanjem intelektualnog i emocionalnog razvoja i posebnim ciljevima kao što su: jačanje samopouzdanja i poverenja u drugu decu i odrasle, povećanje pripremljenosti za školske aktivnosti, motivisanje roditelja za školovanje dece. Navedeni projekat realizuje se u 14 organizacija Crvenog krsta. Finansijsku podršku za realizaciju ovog projekta u 11 organizacija pruža Danski Crveni krst a za 3 organizacije Danska ambasada u Beogradu među kojima je i naša organizacija.Po zahtevu donatora od juna 2004. godine ciljna grupa u okviru ovog projekta su samo deca predškolskog uzrasta romske populacije. Programom je obuhvaćeno 20 - oro dece uzrasta 5 - 7 godina. Radionice se realizuju 5 puta nedeljno u trajanju 2 - 4 sata dnevno. Sadržaji aktivnosti odnose se na pripremu dece za polazak u školu.Od septembra 2005. godine u program je pored 9 - oro dece predškolskog uzrasta uključeno i 11 - oro dece školskog uzrasta 2 puta nedeljno, ponedeljkom i sredom, za koju je kroz dodatnu nastavu iz matematike i srpskog jezika, angažovan defektolog. Pored defektologa program realizuju i 2 saradnika Crvenog krsta od kojih je jedan koordinator.U zavisnosti od interesovanja roditelja i procene saradnika, organizovani su tematski razgovori o zdravlju, higijeni, ponašanju, uspehu dece i dr. U kontejneru površine oko 30m2 sa opremom neophodnom za realizaciju programa sa romskom decom čiji je donator Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, od septembra meseca 2004. godine odvijaju se planirane aktivnosti. Dobijen je nakon izvršene analize prikupljenih podataka na terenu, sagledane potrebe za iznalaženjem prostora za okupljanje, odnosno rad sa romskom decom, i sačinjenog projekta u okviru projekta ''Zajednički razvoj zajednice''.